About

.

Search

COD DE ETICĂ al ASOCIATIEI NATIONALE A TINERELOR FEMEI CRESTINE DIN ROMANIA


 PREAMBUL 

 ASOCIATIA NATIONALA A TINERELOR FEMEI CRESTINE DIN ROMANIA, al carei acronim este ANTFCR, este o organizatie non-guvernamentala, caritabila, fara profit si apolitica, a carei infiintare a demarat in 24 oct. 1996 prin activitatea depusa de Comitetul de organizare care s-a constituit apoi in ANTFCR prin hotararea Adunarii Generale a fondatorilor din 10 mai 1997, a obtinut Hotararea Judecatoresca nr. 167/1997 la Tribunalului Targoviste. ANTFCR înţelege activitatea sa ca o posibilitate de a implica femei şi tinere fete capabile să-şi definească identitatea şi problemele, să analizeze şi să aleagă cele mai eficiente metode de rezolvare a problemelor pe care le au femeile în viaţa lor în calitate de: femeie angajată, mamă, soţie,soră, fiică, parte importană a societăţii. ANTFCR va încuraja o mai mare implicare a femeii la toate nivelele vieţii spirituale, sociale, culturale, economice şi politice prin organizarea de conferinţe, cursuri, întâlniri, workshop-uri, spectacole, mass-media, publicitate şi activităţi turistice Asociatia are ca scop sa construiasca o comunitate de femei si fete pe bazele crestine ale dreptatii, egalitatii si libertatii si va promova si sustine recunoasterea de drepturi egale tuturor oamenilor, indiferent de rasa, nationalitate, clasa sociala sau religie.

 APLICABILITATE 

 Prezentul cod de etica se aplica de tuturor membrelor si voluntariilor ce activeaza in ANTFCR Codul de etica a fost supus si aprobat de Adunarea generala din 25.05.2013.

 SCOP

 Codul de etica are ca scop crearea cadrului necesar desfasurarii activitatii ANTFCR si urmareste sa asigure resposabilitatea morala a membrelor si voluntarilor ANTFCR. Obiectivele prezentului cod de etica constau in reglementarea normelor de conduita in vederea crearii unui climat de incredere si respect reciproc, performanta, responsabilitate morala a membrelor si voluntarilor ANTFCR.

 PRINCIPII GENERALE:

Membrele si voluntarii ANTFCR vor respecta Constitutia Romaniei, legislatia in vigoare, referitoare la activitatea ONG–urilor precum si actul constitutiv si statutul asociatiei.
Profesionalismul, pricipiu coform caruia membrele si voluntari ANTFCR au obligatia de a-si indeplini cu sarcinile cu resposabilitate, competenta, raspundere, eficienta, corectitudine si constiinciozitate.
Libertarea gindirii si a exprimarii pricipiu coform caruia membrele si voluntarii ANTFCR pot sa-si exprime si sa si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si al bunelor moravuri.
Cinstea si corectitudinea pricipii coform caruia membrele si voluntarii ANTFCR trebuie sa le respecte.
Integritatea morala pricipiu coform caruia membrelor si voluntarilor ANTFCR le sunt interzise sa solicite sau sa accepte direct sau indirect pentru el sau pentru altcineva, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.
Respectul fata de finta si demnitatea umana, fata de suferinta animalelor, care trebuie prevenita sau redusa la minim precum si ocrotirea si refacerea mediului inconjurator al echilibrului ecologic. Activitatea ANTFCR trebuie sa fie conforma cu misiunea, perspectivele derulării în continuare a programelor ori actualizării acestora, oportunitatea adoptări de noi programe şi servicii.
 În cadrul programelor desfasurate se vor evalua:
(1) dacă activităţile sunt conforme misiunii curente ale organizaţiei sau dacă ele trebuiesc actualizate ori întrerupte în legătură cu modificarea misiunii;
 (2) caracterul efectiv şi eficient al programelor în raport cu obiectivele ANTFCR
 (3) efectule pentru beneficiarii programelor;
 (4) costul programelor în raport cu rezultatele
 (5) dacă se impune oferta unor noi servicii.
 Evaluarea trebuie să fie deschisă, onestă şi accesibilă tuturor persoanelor interesate.
ANTFCR furnizează informatia referitoare la activitatea sa precis şi permanent.

 DREPTURILE OMULUI

 ANTFCR nu lezează în nici un fel drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi.
ANTFCR activează în concordanţă cu statutul organizaţiei, colaborînd cu organizaţii şi persoane asociate pentru realizarea unor scopuri comune.
ANTFCR respectă valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi la cultura comunităţii în care activează.

 LEGALITATEA

 Activitatea, gestionarea ANTFCR va fi conform legilor romanesti in vigoare.
ANTFCR nu se va implica în nici o activitate ce contravine legilor ţări, opunându-se ferm tentativelor de a stabili raporturi corupte şi a alte incorectitudini.
ANTFCR promovează o politică de confidenţialitate care să asigure membrii şi voluntarii faptul ca in cazul in care vor apare aspecte de coruptie, acestea vor putea fi prezentate catre consiliul director, prin rapoarte cu privire la fraudele depistate si persoanele care le-a savarsit.
ANTFCR respectă toate obligaţiile, prevăzute de legislaţia naţională, cum ar fi regulile de fuzionare, de acumulare de fonduri, principiile unice de angajare în muncă, normele de sănătate şi de protecţie a muncii, regulile confidenţialităţi, legile cu privire la mărcile comerciale, legislaţia în domeniul dreptului omului, ş.a.
 ANTFCR reacţionează prompt pentru inlaturarea si solutionarea încălcărilor depistate de membrii, comitetul director, voluntari, persoane angajate pe bază de contract sau de parteneri, donatori, organile de control, etc.

INTEGRITATEA 

 ANTFCR nu trebuie să facă parte dintr-o autoritate publică sau agenţie interguvernamentală. ANTFCR își va asigura independenţa şi să nu fie părtinitoare, nici unei formațiuni politice.

 INDEPENDENŢĂ ŞI AUTONOMIE 

 ANTFCR în activitatea sa, este independentă. Politica organizaţiei, viziunea şi activităţile ei nu sunt influenţate de vreo organizaţie comercială, donator, guvern, funcţionar de stat, partid politic, de oricare alt ONG.
ANTFCR îşi stabileşte structura/politica sa de autoguvernare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi ale propriului Statut.

 VOLUNTARIATUL 

 Aderarea la ANTFCR se face exclusiv pe bază de liber consimţământ. Respectarea valorilor şi principiilor voluntariatului să continuă să rămână forţa motrice de natură să asigure funcţionarea organizaţiei non-guvernamentale.

RAPORTURILE DINTRE MEMBRII 

 RESPONSABILITĂŢI, PRESTAŢIE ŞI RECUNOAŞTERE PUBLICĂ 

 ANTFCR, prin activitatea sa, îmbină propria dezvoltare cu prestarea de servicii altor entităţi, menţinând un echilibru între interesele propri şi cele publice, urmărind creşterea continuă a calităţi şi deversificarea serviciilor oferite.
ANTFCR desfăşoară activităţile în beneficiul atât pentru societate, cât şi pentru unul dintre segmentele acesteia.
Banii gestionaţi de ANTFCR nu ar trebui să devină mijloc de abuzuri şi de realizare a unor interese personale.
ANTFCR trebuie să fie conştientă de faptul că prin comportamentul şi activităţile desfăşurate de ea, va infuenta imaginea tuturor ONG-urilor şi că ea este responsabilă de credibilitatea de care se bucură în societate.

 RESPONSABILITATEA PERSONALA.

 Membrele si voluntarii ANTFCR au obligaţia de a se implica activ in rezolvarea activitaţiilor /obiectivelor, de a-si asuma responsabilitatea personala in mod permanent in ceea ce priveste imbunataţirea activitaţii, participarea la realizarea scopulului si misiunii  ANTFCR.
Afirmaţiile membrelor ANTFCR trebuie să reflecte doar punctul de vedere al asociaţiei. 

PERFECTIONARE CONTINUA 

 Membrele si voluntari ANTFCR pot să-si dezvolte continu cunostinţele si sa contribuie la diseminarea informaţilor obtinute.
 Membrele si voluntari ANTFCR au obligatia de a se dedica activitaţi ANTFCR de a manifesta permanent creativitate si talent, eficienţa si eficacitate in activitaţile desfasurate.

 RAPORTURILE CU TERŢII

a) RELAŢILE CU DONATORII 

 ANTFCR adoptă şi promovează un sistem de comunicare permanentă cu donori/sponsori sau instituţiile care gestioneză fonduri.
ANTFCR va întocmi rapoarte tehnice si financiare cu privire la utilizarea şi gestionarea fondurilor, acestea vor fi prezentate la cererea donorilor/sponsorilor sau conform contractelor de finanţare incheiate.
ANTFCR nu va utiliza fondurile obţinute în beneficiu personal sau în beneficiul rudelor, prietenilor, partenerilor, colegilor etc.
ANTFCR nu vor utiliza presiunea, constrângerea, sau alte măsuri în procesul înaintării solicitărilor de finanţare.

b) PRINCIPII GENERALE ALE PARTENERIATULUI ŞI COLABORĂRII 

ANTFCR poate colabora cu alte organizaţii ale societăţi civile, agenţii guvernamentale şi interguvernamentale, societăţi comerciale, instituţii publice din tara si din strainatate în scopul realizări obiectivelor si activitaţilor comune propuse.
ANTFCR poate stabili parteneriate cu o altă entitate pentru realizare unor programe comune. ANTFCR va colabora în baza principiului împărtăşiri valorilor, intereselor comune, în scopul realizări binelui societăţi, pe bază de echitate şi de beneficii mutuale egale intre parteneri. Colaborarea dintre ANTFCR si alti parteneri se va face prin transparenţă tehnica/financiară şi schimb reciproc de informaţie, de idei şi de experienţă. Schimbările din cadrul colaborări vor fi discutate şi nu impuse de una dintre părţi. Ca urmare al discuţiilor se va semna un protocol de parteneriat. 

c) RELAŢI CU ALTE ONG-URI SAU ORGANIZAŢII ALE SOCIETĂŢI CIVILE 

ANTFCR va promova schimburi de informaţi pe marginea proiectelor cu alte ONG-uri şi organizaţii ale societăţi civile.
ANTFCR își va exprima solidaritatea cu proiectele şi acţiunile altor ONG-uri, să promoveze eficienţa şi succesul comun al activitatilor desfasurate, astfel incat sa nu se compromita integritatea şi valorile organizaţiilor implicate.
ANTFCR va stabili parteneriate cu alte ONG-uri şi organizaţii ale societăţii civile pentru realizare unor programe comune.

 d) RELAŢI CU AGENŢIILE GUVERNAMENTALE ŞI ORGANE INTERGUVERNAMENTALE

ANTFCR va promova stabilirea unor relaţi de colaborare cu organe guvernamentale, numai în scopul atingeri obiectivelor propuse de ANTFCR şi nu trebuie să compromită independenţa şi autoguvernarea organizaţiei.
ANTFCR nu isi va modifica scopul, misiunea, viziunea, obiectivele în scopul obţineri unor favoruri politice.

e) RELAŢI CU ORGANIZAŢII COMERCIALE 

 ANTFCR stabileşte relaţi de colaborare cu organizaţii comerciale în scopul realizări obiectivelor sale, fără a-şi afecta independenţa şi autogestiunea.

 ORGANIZARE 

 Organizarea ANTFCR este in conformitate actul de constituire si statutul asociatiei.
 Documentele ANTFCR (cum ar fi statutul, actul de constituire, ori acordurile de asociere) trebuie să stabilească clar misiunea, obiectivele, structura de guvernare, drepturile şi obligaţiile membrelor şi, după caz, regulile de procedură, s.a.m.d.

 STRUCTURA ANTFCR COMITETULUI DIRECTOR SI AL ADUNARI GENERALE 

ANTFCR trebuie să fie compusa din membre consacrate cauzei organizaţiei, dorind să pună timpul şi energia sa în serviciul misiunii, capabile să contribuie esenţial la prosperitatea asociaţiei.
 Printre resursele pe care acesta poate să le aducă Comitetului Director sunt experienţa şi bunul simţ, prestigiul, capacitatea de a atrage mijloace băneşti pentru organizaţie, calificarea profesională, în special, cea de jurist, contabil, administrator, colector de fonduri şi marketing.
Comitetului Director trebuie să fie compus din cel putin 5 membre.
 Fiecare membru al ANTFCR trebuie să dispuna de o copie a statutului si sa ia cunostinta de prevederile acestuia.
Membrele Comitetului Director nu sunt renumerate pentru activitatea de conducere si guvernare. Ele pot solicita rambursarea cheltuielilor direct legate de exercitarea obligaţiilor.
Componenta, organizarea si responsabilitățile membrilor si a Comitetului Director ale ANTFCR sunt prezentate in statut.

 MISIUNEA 

 ANTFCR trebuie să formuleze succint descrierea misiuni sale într-un document scris aprobat de Adunarea Generala.Acest document trebuie să formuleze clar scopurile organizaţiei şi ce anume urmează aceasta să realizeze.
Comitetului Director si Adunarea Generala trebuie să conştientizeze şi să susţină întru totul misiunea organizaţiei.
Misiunea ANTFCR trebuie să fie revizuită periodic (fiecare 4 ani) pentru a stabili dacă mai este oportună. Misiunea stabilita in adunarea generala din 25.05.2013 este ca Asociaţia Naţională a Tinerelor Femei Creştine din România sa ofere o posibilitate de a implica femei şi tinere fete capabile să-şi definească identitatea şi problemele, să analizeze şi să aleagă cele mai eficiente metode de rezolvare a problemelor pe care le au femeile în viaţa lor în calitate de: mamă, soţie, soră, fiică, femeie angajată, parte importană a societăţi.

 CONFLICTUL DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢILE 

 În activitatea curentă a ANTFCR prevalează interesele comune faţă de toate membrele si voluntari. Membrele Comitetului Director nu pot participa la luarea deciziei asupra unei probleme în care aceştia sunt implicati, de exemplu, în cazul realegeri lor în acest organ, etc.
 Fiecare membra, a ANTFCR inclusiv persoană cu funcţie de răspundere, va face public orice conflict de interese potenţial ori deja produs, inclusiv implicarea oricărei alte instituţi afiliate, pe care ea poate s-o atragă în conflict (de exemplu, de a fi membra al unui alt ONG cu obiective şi misiuni similare). Comitetului Director al ANTFCR in cazul aparitiei unui conflict de interese va prezintă membrelor, voluntarilor, angajaţilor un document scris asupra conflictului semnat de către persona care l-a generat.
Comitetului Director al ANTFCR elaborează şi adoptă un mecanism, de soluţionare a conflictelor de interese adus la cunoştinţa, contra semnătură, de fiecărei persoană care l-a generat.
Membrelor si volunarilor ANTFCR le este interzis practicarea oricarei forme de coruptie, cum ar fi tentativa de mituire, solicitarea de bunuri ori servicii pentru sine sau pentru alte persoane, favoritismul de orice natura, etc.

 TRATAMENTUL NEPREFERENŢIAL 

 Membrele si voluntari ANTFCR au obligatia de a respecta cu stricteţe egalitatea si tratament cu privire la dezvoltarea si desfasurarea activitaţiilor ANTFCR.
Membrelor si volunarilor ANTFCR le este interzis implicarea in orice discriminare directa sau indirecta, bazate pe criterii de varsta, carecteristici genetice, apartenenta sociala, rasa, culoare, etnie, religie, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, culturală şi politică. Membrele si voluntari ANTFCR sunt obligate să respecte drepturile fundamentale ale omului, ale fiecărei persoane.
ANTFCR are obligaţia de a nu se alia sau participa in mod direct sau indirect la activitati/scopuri antisociale.
Membrele si voluntari ANTFCR sunt obligate să fie responsabile, accesibile, respectuoase faţă de valorile etice, furnizând informaţii veridice şi exceptând manipulări de situaţie în beneficii particulare ale conduceri ori personalului.

 RESURSELE FINANCIARE 

 ANTFCR va respecta procedurile financiare legale conform contractelor incheiate si programelor aprobate, pentru a asigura donatori, membrele şi publicul în general de faptul că fondurile alocate organizaţiei sunt utilizate corect.
Membrele Comitetului Director al ANTFCR sunt responsabile de intocmirea bugetului anual. Bugetul anual al organizaţiei trebuie să fie aprobat de Adunarea Generala şi trebuie să conţină cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea programului, acumularea externă de fonduri şi cheltuielile pentru gestionarea organizaţiei.
 Raportul financiar intern trebuie să fie pregătit anual şi prezentat adunari generale.
 ANTFCR va avea o politică financiară, care va corespunde scopului organizaţiei şi să reflecte acumularea şi distribuirea resurselor financiare, investirea activelor, achiziţile efective și care nu vor contravene prevederilor legale.
ANTFCR va efectua evidentele contabile profesionist şi cu proceduri de audit, prevăzute de legislaţia naţională, respectând toate cerinţele de întocmire a rapoartelor financiare.

 ACUMULAREA DE FONDURI 

 În scopul realizări proiectelor şi programelor ANTFCR solicită/colectează resurse financiare de la fundaţii, corporaţii, donatori individuali şi din partea administrației publice.
Pentru a obţine asemenea fonduri este necesar ca ANTFCR să fie transparenta şi responsabila, să utilizeze fondurile în concordanta cu cerintele/ intenţiile donatorului.
Activitatea de colectare a fondurilor  trebuie să corespundă cu misiunea ANTFCR.
ANTFCR va aplica la granturi/programe pentru a obtine fonduri in vederea defăsurari activitătilor prevăzute de actul constitutiv si de statut.

 UTILIZAREA FONDURILOR 

 ANTFCR trebuie să garanteze că fondurile vor fi utilizate în scopurile prevăzute de donaţie/contractul/ grantul obtinut.
 ANTFCR trebuie să asigure si sa verifice utilizarea eficientă a granturilor/programelor/donaţiilor. ANTFCR poate opera modificări în condiţiile prevăzute de grant/donatie/sponsorizare numai după obţinerea acordului din partea donatorului/sponsorului.

RELAŢIILE CU DONATORII 

 ANTFCR promovează si face publicitate sponsorilor/donoriilor/progamelor/finanţarilor obtinute. ANTFCR adoptă şi promovează un sistem de monitorizare a cheltuielilor.
Asociatia trebuie să întocmească rapoarte tehnico-financiare cu privire la utilizarea şi gestionarea fondurilor.
ANTFCR prezintă termenele stabilite rapoartele solicitate de donatori/sponsori sau institutiile care gestioneaza granturi sau finantari UE.
ANTFCR nu va utiliza fondurile obţinute în beneficiu personal sau în beneficiul rudelor, prietenilor, partenerilor, colegilor etc, ci doar pentru scopul in care a fost primite.

 LOIALITATE CONFIDENŢIALITATE ŞI TRANSPARENŢĂ. 

 Membrele si voluntari ANTFCR au obligaţia de fidelitate si loialitate fata de ANTFCR, de a apăra prestigiul si valorile
ANTFCR, de a respecta cu sticteţe confidentialitatea informaţiilor si a datelor la care au acces si de se genera orice tip de acte sau fapte care ar putea produce prejudicii imaginii si intereselor ANTFCR. Membrele si voluntari ANTFCR au obligatia de a fi obiective/i in declaraţiile publice pe care le fac si de a respecta conditiile de reprezentare si confidentialitate confrom prevederilor actului constitutiv si a satutului.
ANTFCR respectă confidenţialitatea informaţiei pivind membrele, voluntari, beneficiarii şi clienţii acesteia, cu excepţia cazurilor când persoanele însăşi au renunţat la aceasta sau când divulgarea informaţiei este cerută de lege.
Membrele si voluntari ANTFCR vor pastra confidenţilitatea fata de proiecte care sunt in stadiul de elaborare, depunere si chiar daca acestea nu au fost aprobate nu se vor da informaţi la altor persoane fizice sau juridice care se pot inspira si depune proiecte similare.
 ANTFCR este deschisă şi onestă în relaţiile din interior şi cele din exterior cu sponsori/donatori, parteneri. In relaţiile de cooperare cu guvernul, donatori, asociaţiile şi cu alte părţi interesate, respectâ confidenţialitatea datelor personale şi informaţiilor asupra proprietăţi private.
ANTFCR informează periodic sponsori/donatori, parteneri despre activităţie desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare alte programelor desfăsurate.
ANTFCR informează, de asemenea, asupra faptului de asociere a ei cu alte organizaţi. Faptul ca face parte in miscarea la nivel international a World YWCA si la nivel european, EUROPEAN YWCA . ANTFCR respectă confidenţialitatea informaţiei pivind membri şi clienţi acesteia, cu excepţia cazurilor când persoanele însăşi au renunţat la aceasta sau când divulgarea informaţiei este cerută de lege.

 DISPOZIŢII PROCEDURALE 

 Prezentul cod de etica a fost suspus dezbateri si aprobat in cadrul adunari generale a ANTFCR in data de 25.05.2013.
Codului de etica va fi facut public pe site-ul ANTFCR si totodata va fi transmis si tuturor membrelor si voluntarilor.
Coordonarea si controlul aplicari normelor de etica si conduita prevazute in prezentul cod sunt de competenta Comisiei de Etica.
Comisia de Etica este compusă din cel putin 3 membre si a fost aleasă in cadrul Adunarii Generale din 25.05.2013.

 DISPOZIŢII FINALE

 Acceptarea si aprobarea Codului de etica se face în baza deciziei adunari generale ANTFCR . Informaţia despre acceptarea Codului va fi expediată şi înregistrată în baza de date conform procesului verbal al adunari generale din datade 25.05.2013.
 Modificarea prezentului Cod de etica se va face prin decizia adunari generale ANTFCR .
 

Translate